مؤسسه هيجان انديشه

«مؤسّسه تعاملی هیجان اندیشه» یک نهاد تخصّصی غیر دولتی است که به امر مشاوره، آموزش و پژوهش در قلمرو روانشناسی و تعلیم و تربیت نخبگی متمرکز است. قلمرو نخبگی حیطه های هوش، استعداد، خلاقیت، تیزهوشی و نبوغ را در بر می گیرد.
قلمرو مشاوره یکی از حوزه های تخصصی مؤسّسه محسوب می شود. بدین منظور کلینیک روانشناسی و مشاوره ایران اندیش با شماره پروانه 379 (سازمان نظام روانشناسی و مشاوره)، تحت پوشش این مؤسّسه قرار دارد. این کلینیک با هدف گسترش خدمات روانشناختی بر اساس چشم انداز نوین و معتبر «روانشناسی تعاملی» در میان اقشار گوناگون مردم، به ارائه فعالیتهای حرفه ای در حیطه های آموزش، تشخیص، درمان، تربیت کارورز و دستیار، پژوهش و انتشارات و نیز تهیه ابزارهای تشخیصی تخصّصی بر اساس «روانشناسی تعاملی» می پردازد.
مکتب روانشناسی تعاملی بر پایه سه دهه و نیم تجربه حرفه ای مؤسّس مؤسسه، پی ریزی شده است و در قلمروهای تشخیص، بهداشت روان، مشاوره، درمان، آموزش و پرورش کاربردهای سودمند وسیعی دارد.
تشکیلات: مرکز مزبور مرکّب از روانشناسان، مشاوران و روانسنجان متخصّص و ورزیده در قلمروهای روانشناسی کودکان استثنایی، تربیتی، بالینی و سازمانی _ صنعتی است که در شش بخش تخصّصی خدمات می دهند: «بهداشت فردی»، «مادرو کودک»، «خانواده»، «استعداد»، «یادگیری» و «کار و اشتغال» به تشخیص اختلالات
روانی، رواندرمانگری مشکلات و مسایل روانی و آموزش مهارتهای زندگی مبادرت می ورزد.
«بخش مادر» به قلمرو خدمات تخصّصی بالینی، بهداشت روان، استعدادیابی و استعدادپروری در مقطع سنّی خردسالی(تا هفت سالگی) می پردازد. «کلینیک خانواده»، به روشهای فرزندپروری برای پدران و مادران، ارتقای رضایت خانوادگی فرزند، مشاوره خانواده، آموزش زوجهای جوان، مشاوره ازدواج و زوج درمانی اختصاص دارد.
«بخش استعداد»، متمرکز بر بهسازی تواناییهای فردی، استعدادیابی برای همه سنین، پرورش استعداد کودکان و نوجوانان، شناسایی و پرورش خلّاقیّت، تشخیص انواع هوش و تیزهوشی، تربیت مربّیان برای مهدها و مراکز پیش دبستانی، اجرای برنامه پاره وقت استعدادپروری متمرکز است.
«بخش یادگیری» اختصاص به تحلیل یادگیری فراگیران در مقاطع ابتدایی تا دانشگاهی به منظور پیشرفت
تحصیلی و پیگیری و نظارت بر رشد استعدادی دانش آموزان و دانشجویان دارد. به موازات آن، آموزش معلّمان و دبیران در زمینه روشهای نو و معتبر در تدریس، آموزش و بهسازی نظام مدیریّت آموزشی، بهبود فعّالیّتهای
آموزشی و تربیتی و همچنین آموزش مدیران آموزشگاهها در قلمرو روشهای نوین مورد تأکید قرار می گیرد.
و سرانجام «بخش کار» به وضعیّت یابی بهداشت روانی کارکنان، استعدادیابی شغلی، گزینش تخصّصی منابع انسانی، مشاوره شغلی و حرفهای برای همه سنین، تحلیل و بهسازی رفتار سازمانی، بهسازی و توسعه منابع انسانی در سازمانها، بهسازی رضایت حرفهای در سازمانها، ارتقای بهداشت روانی مدیران و آموزش برای کارآفرینی می
پردازد.
خدمات مزبور در 7 قالب برگزار می شود:
1- مشاوره فردی حضوری، 2- مشاوره گروهی، 3- کارگاه آموزشی، 4- دوره آموزشی (مجازی و حضوری)، 5- دوره های کارورزی، 6- دوره های دستیاری تخصّصی و 7- اجرای طرحها و پروژه ها.برای شرکت کنندگان در کارگاهها و دوره ها «گواهینامه رسمی مؤسسه تعاملی هیجان اندیشه» صادر می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید پایگاه مقالات و یا خدمات هیجان اندیشه را ملاحظه بفرمایید.