پیشینه

پیشینه دکتر ناصالدین کاظمی حقیقی

الف _سوابق علمی و اجرایی:

نایب رئیس انجمن علمی کودکان استثنایی ایران (I. C. E. C.) (برای دورهٔ 1390- تاکنون)

عضو دایمی انجمن بین المللی پژوهش در پرورش و تعالی استعداد ((IRATDE

تدریس در مقطع آموزش عالی (1366تاکنون)

راهنمایی پایان نامه در واحدهای مرکز، جنوب و شهر قدس 

برگزاری بیش از نود دوره و کارگاه آموزشی برای روانشناسان، مشاوران ، معلمان ، مدیران و خانواده‌ها در زمینهٔ روانشناسی و آموزش و پرورش تیزهوشی و خلّاقیّت (1367تاکنون)

مدیریّت دفتر مشاوره و راهنمایی، عضویّت در کمیتهٔ آزمون ورودی کودکان، گزینش تخصّصی منابع انسانی و مشاور سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان (1367 تاکنون)

مدیر داخلی مجلّهٔ استعدادهای درخشان (1370-1376)

مشاور در برنامه ریزی توسعهٔ مراکز مشاوره و خدمات پیشگیری سازمان بهزیستی(1375-1380)

سردبیر مجلّهٔ چشم انداز پیشگیری سازمان بهزیستی ( 1378-1381)

مشاور در طرّاحی مراکز مشاوره ناجا(1379-1381)

طرّاحی دفاتر مددکاری اجتماعی در کلانتریهای ناجا(1380-1382)

گزینش تخصّصی مشاوران و مددکاران اجتماعی برای مراکز مشاوره ناجا (1379-1382)

مجری طرح ملّی مبانی نظری نخبگی (هوش ، تیزهوشی، استعداد، خلّاقیّت)(1386-1389)

عضو شورای راهبردی و مشورتی تحوّل بنیادین آموزش و پرورش (1387تا1388)

مدیر شورای راهبردی طرح مدرسهٔ زندگی (1388)

مجری طرح ملّی پرورش استعدادهای درخشان در دورهٔ ابتدایی(1388تاکنون)

پی ریزی نخستین پایگاه تخصّصی و علمی در قلمرو روانشناسی، آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان تیزهوش و مستعدّ در ایران با عنوان «هیجان اندیشه» ((EOT.IR به دو زبان فارسی و انگلیسی (1389)  

عضو کمیسیون تخصّصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (1390- تاکنون)

عضو کمیسیون تخصّصی روانشناسی تربیتی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (1390- 1397)

اجرای  طرح بررسی ملی سنتز پژوهی مطالعات انجام شده در باره نظامآموزش و پرورش استعدادهای برتر: فراگیرسازی یا جداسازی (به سفارش شورای عالی آموزش و پرورش((1393)

مؤسّس کلینیک خدمات روانشناسی و مشاورهٔ «ایران اندیش»(1393)

سردبیر مجلّهٔ بین المللی «استعداد» (ازسال 1394 آغاز شده است)

پایه گذار مؤسّسهٔ تعاملی هیجان اندیشه در قلمرو تربیت و پرورش روانشناس، رواندرمان و مشاور حرفه ای از سال 1393

ب- مفهوم پردازیها و مطالعات نظری

پایه ریزی نظریه آمادگی افزایی اعتباری در رضایت شغلی (1380) 

پایه ریزی نظریهٔ تجاذب اقتصاری در تعهد سازمانی (1381)

پایه ریز «پارادایم شش وجهی خلّاقیّت» در قلمرو روانشناسی و آموزش و پرورش افراد خلّاق (این پارادایم برای نخستین بار از سوی نگارنده در هفدهمین کنفرانس جهانی کودکان تیزهوش و مستعد (انگلستان _ آگوست 2007) ارایه گردید.

پی ریزی «ساختار تلویحی نخبگی» در روانشناسی اجتماعی (1389)

پایه ریزی نظریات تعاملی درزمینهٔ هوش، استعداد، خلّاقیّت و تیزهوشی موسوم به مکتب تعاملی استعداد و تیزهوشی(1393)

پی ریزی مکتب روانشناسی تعاملی (1394) 

پایه ریزی «ساختار تعاملی نیازهای بنیادین» (1395)

پایه ریزی «ساختار تعاملی انتظارات» (1396)

پی ریزی مفهوم «شخصیّت خردورزی تحلیلی در تصمیمگیری» (1397)

پی ریزی مفهوم «روان آوارگی – خود پویشی» در روانشناسی عمومی(1397)

پی ریزی «ساختار تعاملی هوش موفّق» (1398)

ج – فعالیتهای تشخیصی

طرّاح و سازندهٔ آزمون هیجان اندیشه برای تشخیص خلاّقیّت(1386)

طراحی و ساخت آزمونهای ترسیمی طبیعت و درخت برای تشخیصهای تعاملی(1392)

تهیهٔ آزمون ترسیمی «لام» در زمینهٔ تشخیص خلّاقیّت و ویژگیهای نگرشی (1394)

طراحی و ساخت ابزارهای روانشناختی تعاملی ظرفیتهای شناختی، تواناییهای پایه، خردمندی، پاکزیستی، رضایت از زندگی(1393 تا 1395)

تهیهٔ آزمون تشخیص تعاملی تصویری موسوم به Figural Interactive Test (F.I.T.) در زمینهٔ تشخیص تعاملی شناختی و عاطفی مبتنی بر نظریهٔ هیجان اندیشه (1395)

د– تألیف کتاب 

روانشناسی کودکان تیزهوش و روشهای آموزش ویژه(چاپ دوم)

تصمیمگیری و تعیین خطّ مشی دولتی 

شناسایی و پرورش استعداد ریاضی

ازدواج پایدار و شرایط آن

آموزش و پرورش برای استعداد و تیزهوشی 

خلّاقیّت 

علم النّفس پیشرفته (کتاب درسی برای مقاطع تحصیلات تکمیلی)

زمینهٔ روانشناسی تعاملی

روانشناسی کار و مدیریّت 

روانشناسی تربیتی استعداد (زیر چاپ)

روانشناسی اجتماعی تیزهوشی (زیر چاپ)

روانشناسی سازمانی (زیرچاپ)

مصباح الحکمة (در فلسفه اسلامی) (زیر چاپ)

مبانی مشاوره و راهنمایی شغلی و حرفه‌ای (زیر چاپ)

مشاوره در قلمرو تیزهوشی (زیر چاپ)

ه–مقالات در حوزهٔ استعدادهای درخشان (بیش از هشتاد مقاله)

و) مقالات علمی در مجلّات و همایشهای بین المللی:

The hexahedral paradigm of creative personality: “A review of sixty years of literature for the 21st century,” World Council for Gifted and Talented Children, 17th Biennial World Conference, (WCGTC), (England- 2007)

New Directions in the hexahedral paradigm of creative personality 10th Asia Pacific Conference on Giftedness (Singapor- 2008)

Gender differences in relationship between “Emotion of Thought” and creativity among adolescent gifted and talented10th Asia Pacific Conference on Giftedness. (Singapor- 2008) 

Educational Directions in the Hexahedral Paradigm of Creativity the International Centre for Innovation in Education (ICIE): Future Minds and Creativity. (France -2008)

Emotion and Creativity among Adolescent Superiors in International Conference on Excellence and Superior Performance (Portugal- 2008)

Educational Directions in the Hexahedral Paradigm for Innovation 2nd Annual Forum on e-Learning Excellence in the Middle East 2009: Inspire, Innovate, Initiate & Impact (UAE -2009) 

Intelligence, Giftedness and Creativity: An Implicit Triangle Paradigm World Council for Gifted and Talented Children, 18th Biennial World Conference. (WCGTC) (Canada- 2009)

New Directions in the Hexahedral Paradigm of Creativity World Council for Gifted and Talented Children, 18th Biennial World Conference, (WCGTC) (2009-Canada)

Gender differences in relationship between “Emotion of Thought” and creativity among adolescent gifted and talented: A developmental program for creativity. The International Conference on Excellence in Education (2009-Germany)

Educational Directions in Hexahedral Paradigm for Innovation, the International Centre for Innovation in Education (ICIE) (Germany- 2009)

Emotion and Creativity among Adolescent Gifted, the International Centre for Innovation in Education (ICIE) (Germany- 2009)

New Directions in the Hexahedral Paradigm of Creativity, the International Centre for Innovation in Education (ICIE), (Greece- 2010)

Intelligence, Giftedness and Creativity, World Council for Gifted and Talented Children, 19th Biennial World Conference, (WCGTC), (Prague - 2011)

Cultural giftedness and talent, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) (Turkey -2011)

Cultural giftedness: psychological and educational approaches, World Council for Gifted and Talented Children, 19th Biennial World Conference, (WCGTC),(Prague – 2011)

Intelligence, Giftedness and Creativity, World Council for Gifted and Talented Children, 19th Biennial World Conference, (WCGTC), (Prague – 2011)

Science and Creativity World Council for Gifted and Talented Children, 19th Biennial World Conference, (WCGTC), (Prague -2011)

Environmental Conditions and Creativity World Council for Gifted and Talented Children, 19th Biennial World Conference, (WCGTC), (Prague – 2011) 

Cultural giftedness and talent, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) (Turkey-2011)

The gifted student’s cultural and social expectations, World Council for Gifted and Talented Children, 19th Biennial World Conference, (WCGTC),(Prague – 2011)

Economic Creativity Development (2014) Turkish Journal of Giftedness and Education, Volume 4, Issue 1, 51-70

Cultural Giftedness in “Spherical Structure of Giftedness” Theory: A comprehensive model for identification; IRDTE Conference, Brisbane, 2015

Commercial Directions in “Spherical Structure of Talent” Theory: Commercial Talent; IRDTE Conference, Brisbane, 2015

Commercial talent and Information Technology talent: Correlates and predictors; 21th Biennial World Conference, (WCGTC), (Kopenhag – 2015)

Nasseroddin Kazemi Haghighi began research about giftedness, creativity and talent in 1984. Dr.Kazemi also has authored sixty nine articles and six books on gifted education and psychology: Including Gifted Child Psychology and Special Education, Mathematical Talent: Identification and Development, Decision Making, Constant Marriage, Organizational Psychology, and Creativity: Educational psychology approach (in press).

He has established more than seventy five workshops and seminars for scholars, parents, teachers and administrative staff in giftedness and creativity development. In addition, Dr. Kazemi was Editor – in– Chief of journal of Exceptional Talents (The first scientific journal about giftedness in Asia).

He has played an essential role in creativity and giftedness research, counseling, education and psychology in Iran for over 31 years. He also serves on:

1) As Co- president for Iranian Council for Exceptional Children (I.C.E.C.),

2) Chief consultant in National Organization for Development of Exceptional Talents (N.O.D.E.T).

3) Director of selecting committee for creative teachers in ministry of education.

4) Director of National Committee for Formal Definition of Giftedness and Talent in ministry of education.

5) Director of National Planning for Development of Exceptional Talents in Elementary Schools.

6) As a full member of International Research Association for Talent Development and Excellence (IRATDE).

7) He coined “Emotion of Thought” in explanation of creativity process (The hexahedral paradigm of creative personality) in 17th Biennial World Conference, (WCGTC in England- 2007)

8) He recently structured and proposed Interactional School of Giftedness and Talent (I.S.G.T.): 

“Spherical Structure of Talent” Theory (S.S.T.): five basic abilities

“Trinary System of Giftedness” Theory (T.S.G.): three types of giftedness

(In Journal of Exceptional Talents: Cultural talent and giftedness: theoretical conceptions; vol 18, no 2; 2014)

Dr. Kazemi has created a website (EOT.IR) emotionally development for gifted and creative individuals.