درباره ما

«مؤسّسه تعاملی هیجان اندیشه» یک نهاد تخصّصی غیر دولتی است که به امر مشاوره، آموزش و پژوهش در قلمرو روانشناسی و تعلیم و تربیت نخبگی متمرکز است. قلمرو نخبگی حیطه های هوش، استعداد، خلاقیت، تیزهوشی و نبوغ را در بر می گیرد.

قلمرو مشاوره یکی از حوزه های تخصصی مؤسّسه محسوب می شود. بدین منظور کلینیک روانشناسی و مشاوره ایران اندیش با شماره پروانه ۳۷۹ (سازمان نظام روانشناسی و مشاوره)، تحت پوشش این مؤسّسه قرار دارد. این کلینیک با هدف گسترش خدمات روانشناختی بر اساس چشم انداز نوین و معتبر «روانشناسی تعاملی» در میان اقشار گوناگون مردم، به ارائه فعالیتهای حرفه ای در حیطه های آموزش، تشخیص، درمان، تربیت کارورز و دستیار، پژوهش و انتشارات و نیز تهیه ابزارهای تشخیصی تخصّصی بر اساس «روانشناسی تعاملی» می پردازد.

مکتب روانشناسی تعاملی بر پایه سه دهه و نیم تجربه حرفه ای مؤسّس مؤسسه، پی ریزی شده است و در قلمروهای تشخیص، بهداشت روان، مشاوره، درمان، آموزش و پرورش کاربردهای سودمند وسیعی دارد.

هیأت مدیره

دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی

رئیس هیأت مدیره 

دکتر شیوا مقدم

عضو هیأت مدیره

احمدرضا کاظمی حقیقی

عضو هیأت مدیره

حمیدرضا کاظمی حقیقی

مدیر عامل

تا کنون ۱۴۰۰۰ نفر از ما خدمات گرفته‌اند...