تشخیص جامع کودک


پایه‌های نظری تست جامع تشخیصی کودک


این ابزار تشخیصی، نتیجه پژوهش‌های گسترده واحد روانشناسی کودک و واحد روانسنجی مؤسسه تعاملی هیجان اندیشه است. این ابزار از تحلیل و بررسی بالینی چند هزار کودک زیر ۱۱ سال در ایران بهره می‌برد و بر اساس پژوهش‌های کیفی و آماری، تحلیل و هنجاریابی شده است. این تست روانسنجی اطلاعات جامعی از ابعاد مختلف شناختی کودک در اختیار شما قرار می‌دهد.

در این فرایند، ابتدا اطلاعات از والد کودک (ترجیحاً مادر) جمع‌آوری می‌شود. سپس نیم‌رخ رشدی کودک و در نهایت فهرستی شامل ۱۵۹ سؤال توسط یکی از والدین کودک تکمیل می‌شود که به تحلیل و تفسیر تخصصی برای متخصص روانشناسی کودک ارسال می‌شود. این فهرست به منظر شخصیت، استعداد و هوش کودک را به صورت جامع ارزیابی می‌کند.