تشخیص جامع فردی


پایه‌های نظری تست جامع تشخیصی فردی


مفهوم تعاملی شخصیت بر اساس بررسی‌های بالینی و تشخیصی، در سه حیطه‌ی پویایی تحلیلی، یکپارچگی شناختی، و وظیفه مندی تبیین می‌شود. خصیصه‌های تعاملی شخصیت در حیطه‌های مختلف از جمله تعهد، ظرفیت تحلیلی، بیتابی روانی، نیرومندی، سازش، استقلال، سنجیدگی، اندیشه گردی فرایندی، فراگستری، و کنجکاوی تحلیلی توضیح داده می‌شوند. اهمیت آزمون تعاملی شخصیت و نتایج حاصل از آن در پژوهش‌های مختلف بررسی می‌شود. همچنین، ضریب پایایی آزمون تعاملی شخصیت و هنجاریابی آن در جامعه ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.