تشخیص رضایت شغلی

پایه‌های نظری تست جامع تشخیصی رضایت شغلی


این ابزار بر اساس مفهوم «آمادگی افزایی اعتباری» در رضایت شغلی پی ریزی شده است. «آمادگی افزایی اعتباری» بر وجود مؤلّفه‌هایی تأکید دارد که در سه دسته جای می‌گیرند:

الف) آمادگی حرفه ای(استعداد و انگیزه)

ب) حرفه اندوزی(تجربه، ارزش تحقیق و آگاهی)

ج) اعتبار محیطی(تأمین، جایگاه شغلی و اداری و اجتماعی).

«فهرست انتظار شغلی» دارای پنج عامل «جذّابیّت فضا»، «تجربه اندوزی»، «تأمین»، «معنویّت» و «پژوهش» است.

جذّابیّت فضا به رسیدگی به گرفتاری کارمند، ارزشگزاری به فعالیت، امکان تخصّص در کار، عدالت شغلی، شرایط تشویق آمیز، مدیریت صحیح و آرامش روانی در فضای سازمانی اشاره دارد.

تجربه اندوزی به معنای امکان تجربه در کار همراه با پویایی شغلی و تنوع محیطی است.

تأمین دال بر فراهم آوری امکان مادی و مالی و نیز امنیت شغلی است.

معنویّت یعنی ارضای نیازهای معنوی امکان پیشرفت در کار و ثبات محیط شغلی.

پژوهش به معنای تناسب کار با تحصیل و ارزشگذاری برای مطالعه و تحقیق است.​