رضایت زناشویی

پایه‌های نظری تست جامع تشخیصی رضایت زناشویی

مؤلفه های رضایت از زندگی در یکی از دو قلمرو بزرگ «تعالی فردی» و «ارجمندی» جای می گیرند.

الف) قلمرو تعالی فردی

این قلمرو شامل شش مؤلّفه «استواری»، «تعالی»، «پشتیبانی»، «فردیّت»، «تأثیر» و «معناگرایی» است.

ب) قلمرو ارجمندی

این قلمرو در برگیرنده چهار مؤلّفه «درست زیستی»، «بالندگی»، «وجاهت» و «خودکامیابی» است

در ابزار جامع تشخیص رضایت زناشویی مؤلفه‌های فوق در اقلیم خانواده ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.