آمادگی برای ازدواج

پایه‌های نظری تست جامع تشخیص جامع استعداد


آمادگی فردی از دامنه‌های هوشی و شخصیتی تشکیل شده است. جنبه‌های شخصیتی آمادگی فردی بر اساس مفهوم بنیادین خود شکل می‌گیرد. بنابراین، "خود" در حوزه خلاقیت جایگاه اساسی دارد و ارتباطی با مفاهیمی همچون خودپدیدآورندگی، خودتعیین‌کنندگی، خودباوری، خودمختاری، خودبسندگی، خودپایایی، خودپنداری، خودارجدهی، خودیابی، خودسازماندهی روانی، استقلال‌حیطه‌ای، بی‌همتایی، جهتگیری درونی، خودتنظیمی، خودارزشیابی و درونگرایی دارد.

این ویژگی‌ها را می‌توان در چهار حوزه اصلی یعنی "تفرد"، "شخصیت متمرکز درونی"، "تصمیم‌گیری" و "خودشکوفایی" مشاهده کرد.

جهت احراز آمادگی فردی برای ازدواج مؤلفه‌های فوق مورد بررسی قرار می‌گیرد.