تشخیص نوجوان

پایه نظری تست جامع تشخیصی نوجوان

بهداشت روان یک نوجوان از ملاحظات شخصیتی وی تبعیت می‌کند. در این تست بر پایه توسعه جدیدی از یک بررسی پژوهشی گسترده، سه الگوی بزرگ شخصیت در قبال بهداشت روان نوجوان احراز می شود.

این سه الگوی بزرگ شخصیت کم و بیش از ابتدای دوره بلوغ بروز می یابد و بسته به ویژگیهای هر یک، به پدیدآیی هویت فردی نوجوان و شکل‌گیری آن کمک می کند.

اهمیت این الگو پردازی پیوند تنگاتنگ آن با پدیده بهداشت روان نوجوانان است.

الف) ساختار شخصیّتی پیماندار

این بافت شخصیّتی مرکّب از چهار خصیصه «تعهّد»، «سازش»، «استقلال» و «ظرفیّت تحلیلی» است.

ب) ساختار شخصیّتی پایدار

این بافت شخصیتی مرکّب از دوخصیصهٔ «سنجیدگی» و «فراگستری» است.

ج) ساختار شخصیّتی پویا

این بافت شخصیّتی مشتمل بر سه خصیصه است: «اندیشه گردی فرایندی»، «کنجکاوی تحلیلی» و «نیرومندی»