بی‌تابی خصیصه‌ای

این فرد دائماً با احساس خستگی، ناتوانی، و دلنگرانی مواجه است. او معمولاً نمی‌تواند هیجانات خود را مدیریت کند و در انتخاب‌ها و رفتارهایش تحت تأثیر هیجانات و احساسات قرار می‌گیرد. همچنین، وقتی با مسائل و مشکلاتی روبرو می‌شود که به راحتی حل نمی‌شوند، به سرعت از خود ناامید می‌شود و احساس ناتوانی و بی‌توجّهی به خود را تجربه می‌کند. همچنین، هیجاناتش بر تشخیص خوبی از بدی اثر می‌گذارند و ممکن است او را در انتخاب‌هایش تحت تأثیر قرار دهند.

بیتابی روانی چیست؟
«بیتابی» در معنای گسترده یعنی: شدّت اندیشه گردی، فعّالیّت و گفت‌وگوی ذهنی در ارتباط با مسائل فکری، فرد را دچار گرفتاری درونی، دلمشغولی و بیقراری مستمرّ و دائمی می‌كند كه همراه با سرگشتگی و احساس از دست دادن كامل یقین است؛