بیتابی نوجوانی

این فرد دچار بی‌تابی و ناایمنی است که ناشی از شک و تردید در مواجهه با مسائل زندگی و احساس بی‌تمرکزی و بی‌قراری ذهنی است. او همیشه در حال دچار شک و تردید در حل مسائل و تصمیم‌گیری است و این وضعیت باعث می‌شود که احساس دل‌شورگی و ناامنی کند.

تاثیر تحول سنی بر نگرش تیزهوش