بیتابی روانی

این فرد معمولاً در مواقع مختلف احساس ناتوانی، خستگی، فشار، و بیقراری می‌کند. او اغلب احساس می‌کند که فکرش به هر سمتی پرت می‌شود و در حل مسائل دچار شکّ و تردید می‌شود. همچنین، او به سادگی هیجاناتش را بروز می‌دهد و ممکن است از فراموشی و ضعف حافظه نیز رنج ببرد. این احساسات و وضعیت‌ها می‌توانند به او احساس تنهایی، بی‌امیدی، و دلگیری بیشتری بیانجامانند.

بیتابی نوجوانی