بیتابی روانی، نیروی روانی، سرسختی شناختی و جنب وجوش ‏هیجانی و شخصیّت

بیتابی روانی، نیروی روانی، سرسختی شناختی و جنب وجوش ‏هیجانی و شخصیّت ‏

پژوهش پیرامون دختران نوجوان در ردۀ سنّی 15 تا 17 سال نشان می‌دهد که «نیروی ‏روانی» آنها با همۀ رگه‌های بزرگ شخصیّت یعنی روان‎ ‎آزردگی، توافق‎ ‎پذیری، برونگردی، ‏گشودگی و وظیفه مندی رابطه دارد. رگه‌های شخصیّت وظیفه‌مندی و روان آزردگی بیش ازسایر ‏رگه‌ها با مؤلّفه‌های هیجان اندیشه همبستگی دارند؛ بدین معنا که سرسختی شناختی آنها با روان‎ ‎آزردگی، توافق پذیری، گشودگی و وظیفه مندی رابطه دارد؛ جنب و جوش هیجانی با برونگردی، ‏گشودگی، وظیفه‌مندی و روان‎ ‎آزردگی همبسته است و ميان بيتابي روانی با روان‎ ‎آزردگی، ‏برونگردی، توافق‎ ‎پذیری و وظیفه مندی پیوند وجود دارد. ‏

افزون بر آن، سرسختی‌شناختی و نیروی روانی بیش از هیجانهای دیگر، رابطۀ میان ویژگیهای ‏شخصیّت با خلّاقیّت را تبیین می‌کنند. (داوری، 1397) ‏

مطالعه پیرامون پسران و دختران نوجوان 12 و 13 ساله نشان داد که صرفاً «پایداری» ‏دختران با بیتابی روانی همبستگی منفی دارد.(اخوان، 1399) ‏


نقش ملاکی هیجان اندیشه در رواندرمانی