بیتابی روانی و شخصیت

بیتابی روانی و شخصیت

در بررسی رابطه ویژگیهای شخصیت با معنویت و بیتابی روانی در 285 ‏بیمار مبتلا به ام.اس ‏حاصل شد که میان ویژگی های شخصیت هیجان، ‏فعالیت، پایداری، انعطاف روانی، استقلال، ‏حساسیت، ‏پیوندجویی،مسئولیت پذیری و توافق پذیری همبستگی معناداری با ‏بیتابی روانی ‏داشت. روان آزردگی و برونگردی مستقل از بیتابی روانی ‏هستند. (عبّاسی و ایرانی،1399) ‏

در بررسی رابطه‌ ویژگی‌های‌ شخصیت با بیتابی‌ روانی و هوش‌تحلیلی دختران ‏و پسران نوجوان به ‏دست آمد که بیتابی‌روانی در ‏دختران بیشتر از پسران است. همچنین ویژگی‌های ‏شخصیت پسران ‏و دختران نوجوان با هوش‌تحلیلی و بیتابی‌روانی آنها رابطه‌ معناداری دارند خصیصه ‏شخصیتی«‏ارزش‌گذاری» موجب کاهش بیتابی روانی دختران و پسران نوجوان می شود. (اخوان، ‏‏1399)‏

‏«ارزشگذاری» به خصوصياتي مانند علايق علمي، نظري، انتزاعي، فلسفي و عقلاني به ‏همراه ‏فعّاليّتهاي فكري اشاره دارد. چنین خصایصی موجب «برتابش روانی» است، یعنی احساس توانایی، ‏سرزندگی، نشاط و شور و شوق، شادابی و دلگرمی، استقرار، آسایش و آرامش روانی، خوگیری و ‏احساس همدمی و همبستگی، امیدواری، دل آرامی، یقین و قاطعیّت در امور با خصیصه ارزشگذاری ‏همراهی دارد.‏بیتابی روانی، نیروی روانی، سرسختی شناختی و جنب وجوش ‏هیجانی و شخصیّت