اندیشه گردی فرایندی

شروع نوشتن اینجا...

اندیشه گردی فرایندی
فردی است که از انجام کارهای نو و جدید لذت می‌برد، دارای پیش‌بینی دقیق دربارهٔ رویدادها است و به عنوان آدمی شوخ طبع شناخته می‌شود.