پویایی روانی و بیتابی روانی و شخصیّت

پویایی روانی و بیتابی روانی و شخصیّت ‏

در بررسی «رابطۀ هیجان اندیشه با ویژگیهای شخصیّت » دانشجویان دختر و پسر یافت شد ‏که به طور کلّی مؤلّفه‌های بزرگ شخصیّت، نیرومندترین پیش بین به ویژه برای کنجکاوی، ‏پیگیری، اندیشۀ هیجانی، فعّالیّت، یقین فرسایی و احساس تنهایی است. افزون بر آن، ظاهراً ‏‏«توافق پذیری» و «وظیفه شناسی» بیش از سه مؤلّفۀ دیگر به پیش‌بینی پویایی روانی(کنجکاوی، ‏اندیشۀ هیجانی، پیگیری و فعّالیّت) امکان می‌دهد. از سوی دیگر، «روان آزردگی» و «برونگردی» ‏نیز بیش از سه مؤلفۀ دیگر، بیتابی روانی(یقین فرسایی و احساس تنهایی) را پیش‌بینی می‌کنند. ‏دیگر یافتۀ مهمّ پژوهش آن است که «گشودگی در قبال تجربه» کمتر از سایر مؤلّفه‌های شخصیّت ‏به پیش‌بینی هیجان اندیشه می‌پردازد. لذا همۀ پنج مؤلّفه بزرگ شخصیّت، از ظرفیّت پیش‌بینی ‏نیرومندی برای هیجان اندیشه برخوردارند.(کاظمی، ابراهیمی، 1396)‏نیروی روانی و شخصیت