اعتبارسنجی و هنجاریابی فهرست رضایت از زندگی بر پایهی نظریه تعاملی انتظار

The content of this cell is too long for an XLSX file (more than 32767 characters). Please use the CSV format for this export.
Creativity and Activity