تدوین الگوی نارسایی توجه نوجوانان مقطع متوسطه اول بر اساس ‏پویایی و بیتابی روانی با میانجیگری ‏هوش تجربی‏ ‏

تدوین الگوی نارسایی توجه نوجوانان مقطع متوسطه اول بر اساس ‏پویایی و بیتابی روانی با میانجیگری ‏هوش تجربی‏ ‏

  • زمینه و هدف: باتوجه به تأثیر مهارت‌های شناختی بر جنبه‌های مختلف هوش ‏و برعکس، می‌توان گفت که برخی از جنبه‌های هوش از مؤلّفه‌های هیجان اندیشه ‏تأثیر می‌پذیرد و با علائم نقص توجه/بیش‌فعالی رابطه دارد؛ بنابراین پژوهش ‏حاضر با هدف تدوین الگوی نارسایی توجه نوجوانان مقطع (دورۀ) متوسطهٔ اول ‏براساس پویایی و بیتابی روانی با میانجیگری هوش تجربی انجام شد.‏
  • روش‌بررسی: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و به‌طور ویژه تحلیل ‏مسیر بود. نمونهٔ مطالعه را نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه در دورهٔ ‏متوسطهٔ اول شهر تهران در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تشکیل دادند که با استفاده از ‏روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، دویست نفر از این دانش‌آموزان انتخاب شدند. ‏ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها، مقیاس نقص توجّه/بیش‌فعالی بزرگسالان (سازمان ‏بهداشت جهانی، ۲۰۰۵) و فهرست هیجان اندیشه (کاظمی حقیقی، ۱۳۸۹) و ‏آزمون مکعب‌ها (کهس، ۱۹۲۰) بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب ‏همبستگی پیرسون در نرم‌افزار ‏SPSS‏ نسخهٔ ۲۶ و تحلیل مسیر با نرم‌افزار ‏AMOS‏ نسخۀ ۲۴ صورت گرفت. سطح معناداری آزمون‌ها در این پژوهش ‏‏۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.‏
  • یافته‌ها: اثر مستقیم بیتابی روانی بر نارسایی توجّه، مثبت و معنادار ‏‏(۰٫۰۰۶=‏p، ۰٫۱۵‏‎=β‏) و بر هوش تجربی، منفی و معنادار (۰٫۰۰۱>‏p، ‏‏۰٫۳۷‏‎-=β‏) بود. اثر مستقیم پویایی بر هوش تجربی، مثبت و معنادار ‏‏(۰٫۰۰۱>‏p، ۰٫۲۴‏‎=β‏) و اثر مستقیم هوش تجربی بر نارسایی توجّه، منفی و ‏معنادار (۰٫۰۰۱=‏p، ۰٫۴۹‏‎-=β‏) بود. اثر غیرمستقیم پویایی بر نارسایی توجّه ‏به‌واسطهٔ هوش تجربی، منفی و معنادار (۰٫۰۰۴=‏p، ۰٫۱۱‏‎-=β‏) و اثر ‏غیرمستقیم بیتابی روانی بر نارسایی توجّه به‌واسطهٔ هوش تجربی، مثبت و ‏معنادار (۰٫۰۰۱=‏p، ۰٫۱۸‏‎=β‏) بود. شاخص‌های نکویی برازش، برازش خوب ‏مدل پیشنهادی را نشان دادند (۰٫۰۷۳=‏df/‎‏۲‏χ، ۰٫۰۰۱‏‎=RMSEA، ‏‏۰٫۹۹۹‏‎=IFI، ۰٫۹۹۸‏‎=NFI، ۰٫۹۹۹‏‎=CFI، ۰٫۹۹۸‏‎=GFI‏).‏
  • نتیجه‌گیری: براساس نتایج پژوهش حاضر، پویایی و بیتابی روانی ازطریق ‏هوش تجربی، نارسایی توجّه در نوجوانان را پیش‌بینی می‌کنند.‏
  • منبع:‏

بنیادی، معصومه؛ شعبانی، زهرا؛ طباطبایی، سید موسی؛ طاهر، محبوبه(1402) ‏تدوین الگوی ‏نارسایی توجه نوجوانان مقطع متوسطه اول بر اساس پویایی و بیتابی ‏روانی با میانجیگری هوش ‏تجربی، مجلّه مطالعات ناتوانی، انتشار برخطّ شهریور، (13): ‏‏84‏پویایی روانی و بیتابی روانی و شخصیّت