وظایف سازمان روانشناسی در بیتابی روانی جامعه چیست؟

وظایف سازمان روانشناسی در بیتابی روانی جامعه چیست؟


"بیتابی روانی به احساس تنهایی ناامیدانه توام با فرسایش تدریجی اشاره دارد"


یگانه نهاد صنفی و رسمی جامعه روانشناسی و مشاوره کشور با گذشت قریب به بیست سال از پی ریزی همواره با چالش‌های کم وبیش قابل ملاحظه ای رویارو بوده و با استواری به حیات خود تداوم بخشیده است

اما اکنون بر اساس خاستگاههای ذیل در آستانه بزرگترین بحران هویتی خویش قرار دارد:


الف) خلا مرجعیت 

دیر زمانی است که این جامعه گسترده از بزرگان اثر گذار در سطح کلان ایران زمین محروم است شاید در هیچ روزگاری این چنین دچار "قحط الرجال" نبوده است. بزرگانی  که هویت علمی، اجتماعی،  سیاسی و فرهنگی جامعه روانشناسی و مشاوره ایران زمین ۹۰ میلیونی را  پاسداری دارند و ارتقا بخشند.


ب) گسستگی درون سازمانی

طی  ادوار چهارگانه پی ریزی و شکل گیری به تدریج از انسجام، هماهنگی و  یکپارچگی درونی که لازمه هر "سازمان" است، بی بهره شد.


ج) کاستیهای قانونی 

از بدو تأسیس،  بنیان این نهاد بر پایه منشوری ضعیف، ناقص و نژند پی ریزی شد و به علل گوناگون تحت بازنگری و بهسازی لازم واقع نگردید و این کاستیها با گذشت زمان هزینه های بزرگی به این تنها نهاد صنفی وارد آورد.


د) سردرگمی جامعه روانشناسی و مشاوره

خیل عظیم بالغ بر سیصدهزار نفری  روانشناسان و مشاوران در سطوح گوناگون تخصصی و حرفه ای از حیث جایگاه فردی، نقش محیطی فراگیر(اجتماعی، فرهنگی، سیاسی کشور) و راهبرد اساسی یکپارچه دچار سردرگمی است.


ه) کاهش مشارکت 

بدیهی است هر سیاست توسعه ای در عرصه های کلان مستلزم بهره گیری از تدبیر "حداکثر مشارکت فراگیر" است 

سازمان مزبور در جلب این مشارکت گسترده جامعه روانشناسی و مشاوره کشور فاقد توفیق مورد انتظار بوده و هست.


و) ضعف نقشی

روشن است که وضعیت کنونی، یگانه نهاد رسمی و حرفه ای این صنف را از اثربخشی و نقش آفرینی لازم در گستره‌ های اجتماعی، سياسی،  فرهنگی و اقتصادی کشور، بی بهره می سازد. این در حالی است که اقشار گوناگون جامعه بیش از پیش به انواع خدمات حرفه ای روانشناختی متخصصان  واجدالشرایط نیاز روزافزونی دارند. 


ز) چشم انداز  مبهم

نتیجه آنکه تهدیدهای  هویتی  از همه سو این  نهاد حرفه ای را دچار بحران کنونی و ابهام در چشم انداز آینده کرده است.


🌿رهگشایی

در این شرایط حساس بر قاطبه جامعه علمی و حرفه ای روانشناسی و مشاوره است که برای رهایی  از این وضعیت ناخوشایند و بحرانی با وحدت و یکپارچگی فراگیر و گسترده کلیه دیدگاهها، مشربها و رویکردها چاره ای تاریخی و رهگشا بیندیشند.


نویسنده :‌ دکتر کاظمی حقیقی

https://t.me/DrKazemiHaghighi/7577


بی‌تابی خصیصه‌ای