باور

فردی که زندگی پاکی را با تمام وجود خود پی می‌برد و اصول اخلاقی و راستی را در زندگی‌اش رعایت می‌کند.


باور

فردی که اعتقادات و اصول محکمی دارد و به این ضرب المثل اعتقاد دارد که آنچه برای خود می‌پسندد، برای دیگران نیز بپسندد. او به خدا اعتقاد دارد و راستگویی را شعار زندگی خود می‌داند. این فرد زندگی پاکی را با تمام وجود خود پی می‌برد و اصول اخلاقی و راستی را در زندگی‌اش رعایت می‌کند.


بهره گیری محیطی