بهینگی

فردی که با استفاده از قدرت تفکّر، به انتخاب راه درست در زندگی می‌پردازد و در تصمیم‌گیری‌هایش به جنبه‌های خاصّی توجه می‌کند.


بهینگی

فردی که به ارزش‌های معنوی، از جمله پایبندی به ارزش‌های دینی و اصالت، آگاهی دارد و آنها را رعایت می‌کند. او از شهرت و جایگاهی که در زندگی خود کسب کرده‌است، خشنود است و از قوّهٔ استدلال برای تشخیص صحت برخورد استفاده می‌کند. با استفاده از قدرت تفکّر، به انتخاب راه درست در زندگی می‌پردازد و در تصمیم‌گیری‌هایش به جنبه‌های خاصّی توجه می‌کند.


بهینگی محیطی