بهینگی محیطی


بهینگی محیطی

این فرد در انجام کارهایی که به عهده‌اش سپرده شده، به خوبی عمل می‌کند و با زمان و وسایل محدود، بهترین نتایج مطلوب از دیدگاه جامعه را کسب می‌کند. او با تلاش‌های خود، همواره برترین و بیشترین نتایج مطلوب از دیدگاه جامعه را به‌دست می‌آورد.

بی تعادلی