بالندگی

 به معنای پویایی فردی و کارآمدی هدفمندانه برای بهترین بودن است، به گونه‌ای که اطرافیان ارزش قائل به دیدگاه‌های فرد می‌شوند. به طور کلی، خصوصیات شخصیتی خردورزی تحلیلی، به ویژه جنبه خردورزی که شامل سنجیدگی و چیرگی هیجانی است، با فراهم کردن خودکامیابی، احساس تعالی و بالندگی، زمینه رضایت از زندگی را فراهم می‌آورند.

بالندگی اعتقادی