بالندگی

این فرد به دیدگاه‌هایش ارزش قائل بوده و اطرافیانش نیز این دیدگاه‌ها را ارج می‌نهند. خود را به عنوان یک فرد پویا و هدفمند می‌شناسد و از خود می‌داند که در مسیر بهترین بودن گام‌هایی برداشته است. او به عنوان یک فرد کارآمد شناخته می‌شود و توانایی‌های خود را در رسیدن به اهداف و انجام وظایفش به خوبی ترسیم می‌کند.

بالندگی