بالندگی فردی

این فرد از آزادی کافی برخوردار است و اطرافیانش به دیدگاه‌ها و اندیشه‌هایش ارزش قائل هستند. او اطرافیان خود را به خوبی می‌شناسد و همچنین خودش را به اندازه کافی آشنا می‌داند. نظرات و عقاید او احترام گزارده می‌شود و او تلاش می‌کند که کارهایش بدون نقص انجام شود. این فرد به دیگران نفوذ دارد و به عنوان یک فرد مستقل شناخته می‌شود.

بالندگی متعالی
فردی که از شهرتی که دارد خشنود است و به معنای زندگی‌اش دست پیدا کرده است