بالندگی اعتقادی

این فرد به نظرات و عقاید خود ارزش می‌دهد و معتقد است که دیگران نیز باید احترام و ارزشگذاری نمایند. او خود را به عنوان یک فرد بالنده و ارجمند می‌شناسد و با افتخار به این هویت اغاز می‌کند.

بالندگی فردی