بردباری

بردباری به عنوان یکی از مؤلّفه های «خودگستری» ‏اصطلاحاً اشاره دارد به «انجام کارها بر اساس عقل و ‏منطق،‏ بدون برآشفتگی و برانگیختگی از رخدادها و رفتار ‏وگفتار دیگران


بردباری

بردباری به عنوان یکی از مؤلّفه های «خودگستری» ‏اصطلاحاً اشاره دارد به «انجام کارها بر اساس عقل و ‏منطق،‏ بدون برآشفتگی و برانگیختگی از رخدادها و رفتار ‏وگفتار دیگران، استفاده از هوش در وارسی مسائل با ‏شناخت جای خاصّ هر چیزی فارغ از مقایسه شخصی که ‏شرایط را برای تصمیمگیری درست در موقعیّتهای حسّاس ‏مهیا می سازد به گونه ای که تعهد و وفاداری فرد را زبانزد ‏می کند».‏

آینده پویی
فردی که از استقلال و آزادی عمل به شدت لذت می‌برد.