بی تعادلی

این فرد ناتوانی دارد در مدیریت هیجان‌هایش، عدم توجه به جنبه‌های ارزشمند زندگی، و رفتارهای نامتعادل دارد. او فردی نیست که به آینده نگر باشد و نمی‌تواند با سنجیدگی در مواجهه با مسائل زندگی عمل کند.

بی تابی
بی‌تابی باعث می‌شود که فرد احساس تنهایی و ناامیدی را تجربه کند و دچار نگرانی‌هایی درباره حل مسائل و بقای خودش شود.