همراهی

همراهی: به معنای  آرامش خاطر ناشی از اعتماد و همراهی در زندگی است.


همراهی

با بررسی انتظار فرد نسبت به امری خاص میتوان تصویری کلی از ریشه های شناختی، نگرشی، ارزشی، گرایشی، انگیزشی و شخصیتی فرد بدست آورد. جنبه های ذکر شده در انتظار وی تجلی می‌کند.

‌انتظار در خط سیر فرایندی اش از نیاز سرچشمه میگیرد و نیاز در تعامل با ویژگیهای سرشتی، توانایی، اندیشه، احساس و پیوند، انتظار را پی ریزی می‌کند.

بنابراین انتظارات گویای تواناییهای فرد، ویژگیهای شخصیتی، نیازهای ویژه، نوع اندیشه،احساسها، نوع پیوند و روابط یا در یک کلام هویت فردی را می‌شناسانند.

رضایت از زندگی بستگی به ارضای انتظارات و توقعات دارد.توقعات غیر واقع بینانه از خود یا دیگری ممکن است به انواع اختلالات روانی بی‌انجامد.

فهرست رضایت از زندگی از ۴ مقیاس تشکیل شده است:

۱_ مفهوم پاکزیستی

۲_ انتظار از زندگی

۳_ انتظار زناشویی

۴_ انتظار شغلی

در ادامه به بررسی سومین انتظار (انتظار زناشویی) می‌پردازیم.

فهرست انتظار زناشویی دارای ۴  عامل است  :

۱. ارزندگی

۲. پیمانداری

۳. همکاری

۴. همراهی

همراهی: به معنای  آرامش خاطر ناشی از اعتماد و همراهی در زندگی است.


هماهنگی
هماهنگی به اصطلاح به معنای، ادغام و همگام سازی فعالیت ها، منابع موجود است که در نهایت به وحدت در عمل برای رسیدن به اهداف مشترک سازمانی، منجر می شود.