کوشایی

کوشایی شخصیتی به معنای یادگیری برای انجام دقیق کار همراه با پشتکار و سختکوشی در آنچه یاد گرفته شده است.


کوشایی

شخصیت خردورزی تحلیلی دو قلمرو بزرگ را در بر میگیرد: شخصیت تحلیلی و خردورزی.

یکی از مؤلفه‌های خردورزی، سنجیدگی است.

سنجیدگی نیز دارای دو عامل است: پیامدسنجی در تصمیم و عمل و کوشایی شخصیتی.

کوشایی شخصیتی به معنای یادگیری برای انجام دقیق کار همراه با پشتکار و سختکوشی در آنچه یاد گرفته شده است.

پیامد سنجی در تصمیم و عمل در کنار کوشایی شخصیتی منجر به سنجیده‌کاوی میشوند.

همچنین کوشایی اگر برای حفظ و نگهداری وسایل شخصی باشد می‌تواند از مؤلفه‌های انضباط، استقلال و پایداری نیز محسوب شود.

کمالگرایی
کمالگرایی به معنای زدایش مستمر و پیگیرانهٔ نقایص وجودی خوداست و تعالی جویی بر نیل به عالیترین جایگاه در زندگی تأکید دارد.