کارآفرینی

«کار آفرینی» به معنای توانایی ایجاد چیز نو و ارائه کارها با شیوه ی نوین از طریق یافتن راه جدید برای انجام آنها است.


کارآفرینی ، کارآفرین کیست؟

برای پی بردن به انواع قلمرو در تیزهوشی، آزمونی طراحی و تحلیل عاملی بر روی یافته ها صورت گرفت.

پس از آن نتایج نشان داد به طور کل تیزهوشی، قلمروهای سه گانه و مجموعا چهارده زیر عامل فرعی را در بر می گیرد. که می توان از آنها به عنوان «قلمروهای اساسی تیزهوشی» یاد کرد. قلمروهای مذبور این چنین طبقه بندی می شوند:

آفرینندگی(خلاقیت) - پیشرفتگی - سازماندهی

یکی از انواع «آفرینندگی» ، «کار‌آفرینی» است.

«کار آفرینی» به معنای توانایی ایجاد چیز نو و ارائه کارها با شیوه ی نوین از طریق یافتن راه جدید برای انجام آنها است.

این جلوه از خلاقیت و آفرینندگی به توانایی ایجاد چیز نو و جالب، ارائه کارها با شیوه ی نوین و متفاوت، یافتن راه جدید برای انجام کارهای نو با وسایل اندک و نیز بهره برداری از هر شرایطی برای انجام کار اشاره دارد.

ویژگی های روانی فردکارآفرین:

کنجکاوی

ماجراجویی

تحمل ابهام

تجربه گرایی

موضع درونی نظارت

تفرد

چالش ها:

ارائه هر کار با شیوه نوین و نیز راه جدید برای انجام آنها با مقاومت هایی از طرف محیط مواجه می شود.نخستین آسیب آن است که فرد خلاق از نوع آفریننده بدون توجه به آمادگی محیط به این ارائه ها مبادرت ورزد و انتظار پذیرش داشته باشد. فقدان درک و پافشاری فرد آفریننده ، بر راه جدید موجب اصطکاک و ناسازش یافتگی محیطی می شود. هر راه نویی نیازمند پیوند یافتگی با راه کنونی دارد. وگرنه جذب نمی شود.

کنجکاوی

کنجکاوی یک عامل اگاهی بخشی برای بوجود آوردن خلاقیت در فرد می باشد بر اساس مطالعات، بازی، به منزله یک ویژگی درهم امیخته حرکتی-تجربی، کنجکاوی وخودمختاری را رشد می‌دهد. فرد خلاق علاقه زیادی به مفاهیم و دلالات انتزاعی نشان می دهد، به درگیری  با عقاید و جنبه‌های نگرشی و باورها، تمایل دارد. افراد خلاق نیاز به تجربه کردن کنجکاویشان دارند. 

کنجکاوی و پرسشگری افراد خلاق همراه با کاوشگری معمولا برای رفع شک و تردید و ارضای نیاز می باشد نیاز یک وبژگی انگیزشی مهم به شمار می آید که در شخصیتهای خلاق ملموس است.

بررسی تحول شخصیت و زندگی و شرح حال بیش از سیصد نابغه برجسته تاریخی این نکته را روشن می‌سازد که 

««کنجکاوی»» 

 و 

««پرسشگری»» 

از خصایص انگیزشی برجسته محسوب می شوند.فعالیت
در معنی شامل کوشش تکاپو تلاش، پرکاری و...میباشد که به‌ خاطر کار برد زیاد آن معادل عمل، حرکت، رفتار، فرآیند روانی، اعمال فیزیولوژیکی و نظایر آنها به کار میرود.