كنجكاوی محيطی

تقویت خلاقیت بستگی به دومولفه دارد: نخست جنبه های فردی، این كه چطور یك شخصیت چالش‌گر شكل می گیرد و دوم تمركز بر جامعه یا محیط.


کنجکاوی محیطی


انگیزش در كنار شخصیت بر فعالیتهای بارش ذهنی گروهی نیز موثر است .

روابط با دیگران، آگاهیها، و عقاید به گونه‌ای كه سبب تعالی شود، برای شور و خونگرمی به عنوان یك مولفه هیحانی لازم برای خلاقیت و اندیشه نقاد ضرورت دارد.

به یك تعبیركلی همه اینها، به معنای سازش یافتگی  فرد و محیط است .

تقویت خلاقیت بستگی به دومولفه دارد: نخست جنبه های فردی، این كه چطور یك شخصیت چالش‌گر شكل می گیرد و دوم تمركز بر جامعه یا محیط.

ویژگی كنجكاوی به مثابه تبلوری از هم اویختگی عاطفی وشناختی خلاقیت ازیك طرف با پایه های انگیزشی خلاقیت درهم آویخته و از دیگر سو با تجربه‌پذیری و كاوشگری پیوند دارد

پرسشهای كنجكاوانه، اندیشه برانگیزند و این انگیزه در كنار دانش و خصایص دیگر موجب رشد فرد خلاق می‌شود.

رشدفردخلاق می تواندبه معنای خودشكوفایی باشد.

رفتارخلاقانه برای انكه به خودشكوفایی منجرشودبه تلاشهای شخص بستگی دارد.

انگیزه یكپارچه ونیرومندحاصل ازكنجكاوی كاوشگرانه به مثابه یك نیروی روانی بالقوه انفجاری برای فعالیتهای ارتجالی، برانگیخته می شود و ب اوجود فضایی آزاد در محیط اگاهی تجربی لازم برای اندیشه را پدید می‌آورد و منجر به خودشكوفایی می گردد و به صورت خلاقیت در آدمی جلوه می‌کند.
کارآفرینی
«کار آفرینی» به معنای توانایی ایجاد چیز نو و ارائه کارها با شیوه ی نوین از طریق یافتن راه جدید برای انجام آنها است.