فعالیت

در معنی شامل کوشش تکاپو تلاش، پرکاری و...میباشد که به‌ خاطر کار برد زیاد آن معادل عمل، حرکت، رفتار، فرآیند روانی، اعمال فیزیولوژیکی و نظایر آنها به کار میرود.


فعالیت 

در معنی شامل کوشش تکاپو تلاش، پرکاری و...میباشد که به‌ خاطر کار برد زیاد آن معادل عمل، حرکت، رفتار، فرآیند روانی، اعمال فیزیولوژیکی و نظایر آنها به کار میرود، در کل فعالیت میتواند بیشتر جنبه های زندگی را در بر میگیرد. 

از کارهای عادی و روزمره  مثل راه رفتن، دویدن، غذا خوردن، کاری که برای لذت و علاقه انجام میشود، گرفته تا فعالیت های اجتماعی و ورزشی شامل مسافرت مطالعه و غیره، کاری که یک شخص به تنهایی یا گروهی یا سازمانی برای رسیدن به هدفی انجام می‌دهند. 

به طور کلی میشود گفت وضعیتی که در آن بسیاری از اتفاقات رخ میدهد یا مردم در حال انجام آن هستند. به عنوان مثال فعالیت های گروهی مدرسه که دانش‌آموزان در مدارس ترتیب می‌دهند مثل تئاتر و نقاشی و برخوردهای اجتماعی.رهیابی