همكاری زناشويی

همكاری ارزشگزاری به همسر، مسئولیت پذیری و اهمیت به رابطه زناشویی است.

همکاری زناشویی

حمایت عاطفی زناشویی به چهارعامل "احساس سرزندگی" ،  "پیمانداری" ، "همراهی" و "همكاری" درزندگی مشترك اشاره دارد.

احساس سرزندگی به مفهوم ارج گذاری به عقاید و نظریات و توجه به خواسته‌ها و گذشت از لغزشهاست

پیمانداری اشاره به صداقت، وفاداری و قابلیت اعتماد دارد.

همراهی به معنای ارامش خاطر ناشی ازاعتماد و همراهی درزندگی ست.

همكاری ارزشگزاری به همسر، مسئولیت پذیری و اهمیت به رابطه زناشویی است.همراهی
همراهی: به معنای  آرامش خاطر ناشی از اعتماد و همراهی در زندگی است.