بی تابی

بی‌تابی باعث می‌شود که فرد احساس تنهایی و ناامیدی را تجربه کند و دچار نگرانی‌هایی درباره حل مسائل و بقای خودش شود.


بی‌تابی

فرد بی‌تاب دائماً درگیر احساساتی از جمله خستگی، ناتوانی، نگرانی، دلنگرانی، و سردرگمی است.

او در زندگی خود احساس فرسودگی و دلشورگی می‌کند و همیشه در حال تردید و شکّ در مواجهه با مسائل و دشواری‌ها است.

این وضعیت باعث می‌شود که احساس تنهایی و ناامیدی را تجربه کند و دچار نگرانی‌هایی درباره حل مسائل و بقای خودش شود.


تأثیر
خوشحالی از تأثیر دیگران، خوشحالی از پرورندگی، دلبستگی افراد در زندگی و جاودانی.