نوآوری

نوآوری یک خصیصه شخصیتی است که از پیوستار( زیاد تا کم) برخوردار است.


نوآوری

در  بررسی رابطه میان عاطفه و خلاقیت، حیطه انگیزشی و عاطفی به خصیصه نوآوری مربوط می‌شود فرد خلاق ترجیح می‌دهد که رفتارهای غیر مرسومی از خود بروز دهد. نوآوری با یک گونه شخصیتی خاص پیوند می‌یابد. جهت‌گیری نوآورانه به منزله یک عنصر مهم در خلاقیت یک نظریه شخصیتی خلاق را به خود اختصاص داده است این بعد در سوی دیگر خصیصه سازش دهندگی قرار می‌گیرد.

نوآوری یک خصیصه شخصیتی است که از پیوستار( زیاد تا کم) برخوردار است. بنابراین نوآوری و ترجیح رفتارهای غیر مرسوم باید  از یک ریشه ژرف و ویژه شخصیتی برخوردار باشد که از آن به عنوان هم‌آویختگی نامرسوم شخصیت یاد کرده‌اند.

بر پایه دستاوردهای مطالعاتی دو ملاک اساسی برای نوآوری و ابتکار وجود دارد:

۱) غیر عادی بودن در گروهی که مورد مطالعه قرار می‌گیرد

۲) تا حدی سازگار بودن با واقعیت

فرد خلاق به طور ذاتی از فرایند پدیدآوری و خلق لذت می‌برد.


مکتب
در تاریخ غرب به طور کلی با دو مکتب بنیادین روبرو هستیم (اصالت ذهن و اصالت حس)