مفهوم

تصوری که از شناخت استوار، گرایش، ارزش و معناست.

مفهوم

تصوری که از شناخت استوار، گرایش، ارزش و معناست.


معنویت
در شرایط بحران که بی تابی را شدت می‌بخشد و بقای روان را به مخاطره می اندازد بیش از هر زمانی ضرورت معنویت ملموس می شود.