امنیت

فردی است که توجه خاص خود را به پیشرفت و جایگاه‌یابی در زندگی می‌دهد، اما تنها در صورتی که احساس امنیت و ثبات را برای خود فراهم کنند.


امنیت

فردی است که توجه خاص خود را به پیشرفت و جایگاه‌یابی در زندگی می‌دهد، اما تنها در صورتی که احساس امنیت و ثبات را برای خود فراهم کنند. او از پیشرفت و جایگاه‌یابی در زندگی خود فقط زمانی رضایت می‌برد که این عوامل به ایجاد امنیت در ذهن و زندگی او کمک کنند.

انتخاب ۲