نوگرایی

«نوگرایی» یعنی فرد علاقه دارد کار تازه و جدیدی انجام دهد و از کشف یک چیز تازه و انجام کار جدید لذت می برد؛ در نتیجه یادگیری اش برای کشف یک چیز جدید و نو است.


نوگرایی

سه ابزار اساسی آزمون های شخصیت عبارت اند از «فهرست شخصیتی ده عاملی»، «آزمون شخصیتی برژه»، «فهرست خردمندی».

فهرست شخصیتی ده عاملی مجموعا ده عامل را می سنجد؛ فردی که در هر یک از عوامل نمره بالایی را اخذ کند، یک سری ویژگی ها از خودش نشان می دهد که یکی از این ویژگی ها «نوگرایی» است.

«نوگرایی» یعنی فرد علاقه دارد کار تازه و جدیدی انجام دهد و از کشف یک چیز تازه و انجام کار جدید لذت می برد؛ در نتیجه یادگیری اش برای کشف یک چیز جدید و نو است.نوسودمندی
کنش نوسودمندی توانایی ارائهٔ طرحهای سودمند به سادگی با شیوهٔ نوین‌ ‌كه راه‌ حلّ‌ جدید، آسان‌ و مؤثّری برای‌ مسائل‌ دشوار باشد.