انتخاب ۲

فردی است که از احساس سرزندگی، بهره‌گیری بهینه از توانایی تفکر، ارتباط معنی‌بخش با معبود خود، و پایبندی به اخلاق و اصول اخلاقی بهره می‌برد. او به دنبال انجام کارهای بزرگ و معنی‌دار است، کنترل خشم خود را تسلط داده و پیامدهای رفتارهایش را در نظر می‌گیرد. او به خود به عنوان یک فرد بالنده و پویا اعتماد دارد و به دنبال برتری در زندگی است. این فرد با دقت در موقعیت‌ها عمل می‌کند، زندگی معنی‌دار و متصلی را با اعماق وجودش تحقق می‌بخشد، و قادر است هر چیزی را در مکان مناسب خود قرار دهد.

انتزاع