انتظار

انتظار

رضایتمندی بر اساس روانشناسی تعاملی به انتظارات بستگی دارد
🔶 انتظار از خود
🔶 خانواده
🔶 آموزشگاه
🔶 فضای شغلی
🔶 جامعه
🔶 و...

ارضای انتظارات موجب خوشنودی از زندگی است

همه در پی تحقق انتظارات خودند

کسی که از دیگران انتظار زیادی دارد خودباوری اش، نازل است

پس هر چه انتظارات از دیگران کاهش یابد منجر به افزایش خودباوری میشود

در واقع میگوییم "خودبسندگی" که ملازم با خودباوری است

ریشه خودبسندگی ، توکل به خدای تعالی است

خودبسندگی اصطلاحی گسترده تر از کفایت خود و دیگر مفاهیم مربوطه است شامل خودپایایی، کفایت خود،خودارجدهی و خودباوری

تا اینجا دانسته شد انتظار از دیگران نشانه خود بسندگی نازل است

هرچه انتظار از دیگران افزوده میشود خودپایایی خودارجدهی خودباوری و خودکفایی کاهش می یابد

فرد هر چه ضعیفتر است از دیگران انتظار بیشتری دارد

خودی که از توکل منفک است پایایی و ارجمندی ندارد

در روانشناسی تعاملی "تقویت خود" جایی ندارد خودیابی

انتظار از دیگران نشانه وابستگی است

مگر در مقام تربیت و پرورش

نیرومندترین افراد کمترین انتظار را از دیگران دارند و بیشترین انتظار را از خود

انتظار در لغت به معنای چشم‌داشت و نگرانی می‌باشد و از ریشه‌های شناختی، نگرشی، ارزشی، گرایشی، انگیزشی و شخصیتی نشات می‌گیرد. اگر از فرد یا پدیده‌ای توقعی داریم، یعنی این توقع بر پایه خصایص نظام روانی مذکور پی‌ریزی شده است، بنابراین با بررسی انتظار فرد نسبت به امری خاص می‌توان تصویری کلی از پایه‌های روانشناختی، ریشه‌ها و ابعاد بالا به دست آورد.

انتظار انواع مختلفی دارد: انتظار از خود، انتظارات خانوادگی، تحصیلی، اجتماعی و شغلی.

انتظار در خط‌سیر فرایندی‌اش از نیاز سرچشمه می‌گیرد و نیاز در تعامل با ویژگی‌های سرشتی، توانایی، اندیشه، احساس و پیوند انتظار را پی‌ریزی می‌کند. لذا انتظار بر این گرایش عاطفی، نظام نگرشی و ارزشی و اساس انگیزش است. این چنین است که رفتار حاصل می‌آید.

به این رفتار اصطلاحاً هیجان می‌گوییم.

10 انتظار مهم زندگی:

استواری

وجاهت

خودکام‌یابی

بالندگی

فردیت

پشتیبانی

درست‌زیستی

تعالی

معنویت

تأثیر

اندیشه