نیرومندی

نیرومندی از مؤلفه های پویایی تحلیلی و از خصایص تعاملی شخصیت است.


نیرومندی

به معنای احساس نیرومندی شدید در فعالیتهای مورد علاقه، جذابیت هر چیز نو و تازه، پیگیری برای حل مساله بدون احساس درماندگی، لذت از فعالیتهای بدنی و ورزشی متنوع و جنب و جوش و برخورداری از مهارتهای بالا در انجام فعالیتهای حرکتی.

نیرومندی از مؤلفه های پویایی تحلیلی و از خصایص تعاملی شخصیت است.

همچنین "انگاره زندگی نو" احساس نیرومندی در تجربه کنجکاوانه دانسته ها در رویارویی با مساله مربوط به یک اندیشه بزرگ، تازه و هیجان انگیز که به کشف حقیقت زندگی منجر شود.

نیاز
نیاز به هر آنچه اشاره دارد که موجب حیات و زندگی روان می‌شود و بی توجّهی بدان دیر یا زود به «مرگ روان» می‌انجامد.