نیروی روانی

نیروی روانی به معنی احساس نیرومندی شدید در حل مسأله مورد علاقه، بدون درماندگی و بدون احساس گذشت زمان همراه با اندیشه های هیجان‌انگیز که فرد را به سوی انجام برای کار بزرگ جدید و جذاب سوق می‌دهد، می‌باشد.


نیروی روانی

نیروی روانی به معنی احساس نیرومندی شدید در حل مسأله مورد علاقه، بدون درماندگی و بدون احساس گذشت زمان همراه با اندیشه های هیجان‌انگیز که فرد را به سوی انجام برای کار بزرگ جدید و جذاب سوق می‌دهد، می‌باشد.

نیروی روانی به چهار ویژگی اشاره دارد:

۱) توانش احساس نیرومندی شدید در فعالیتهای مورد علاقه همراه با فراگیری اندیشه های هیجان انگیز در زندگی،وسعت سرگرمیها و بدون درماندگی برای حل مسائل در آن زمینه ها‌

۲) تکاپو فشار درونی و دائمی برای انجام فعالیت و جنب و جوش و بیفرازی که همراه با گردش اندیشه است

۳) تجدد جذابیت هر چیز و کار بزرگ و نو در زندگی که فرد را به سوی تجربه دانسته ها سوق می‌دهد

۴) شوخ طبعی

رابطه هیجان اندیشه با خلاقیت بستگی به جنسیت دارد که نیروی روانی در دو جنس دیده می‌شود که منجر به رضایت فرد از زندگی می‌شود.

همینطور در اندیشه خلاق دختران تیز هوش و مستعد به جنب و جوش هیجانی،سرسختی شناختی،نیروی روانی ،عدم بیقراری ،عدم گرفتاری درونی،عدم بیمناکی و عدم احساس تنهایی بستگی دارد و در جنس مذکر پسران نوجوان تیز هوش و مستعد فقط با نیروی روانی و پویایی روانی همبستگی نشان داد.

در دو جنس دانش آموزان پسر و دختر ۱۵ تا ۱۷ سال بررسی رابطه میان هیجان اندیشه و ویژگی های شخصیت با خلاقیت نشان داد  که میان پایداری در امور، تفرد، نیروی روانی، جنب و جوش هیجانی و سرسختی شناختی رابطه وجود دارد.

نیروی روانی پیش بین هوش تحصیلی میباشد.

نیروی روانی توأم با سرسختی شناختی هوش تجربی را پیش بینی می‌کند. 

پژوهش ها نشان داده نقش ویژگی های شخصیت در رضایت از زندگی بستگی به نیروی روانی دارد هم چنین خصایص شخصیتی «پیوند جویی» « ارزشگذاری» از طریق نیروی روانی منجر به رضایت فرد از زندگی می‌شوند .

سرسختی شناختی و نیروی روانی بیش از هیجان های دیگر،رابطه میان ویژگی های شخصیت با خلاقیت را تبیین می‌کنند. 

جنب و جوش هیجانی و نیروی روانی دو مولفه مهم نظریه هیجان اندیشه و ظرفیت تحلیلی بیان شده.

استنباط شده که الگوی ارجمندی رواندرمانی تعاملی به ویژه مولفه های «درست زیستی»

«وجاهت» با تقویت «نیروی روانی»، «خود پویشی» و «پاکزیستی» موجب کاهش افسردگی و اضطراب شده و در پی آن گرایش به مصرف مواد زیانبار را کاهش می‌دهد.


نیرومندی
نیرومندی از مؤلفه های پویایی تحلیلی و از خصایص تعاملی شخصیت است.