هدفمندی

مفهوم هدف زندگی به عنوان جنبه مهمی از شخصیت با پیامد های طیف وسیعی از شرایط و رفتار های مرتبط با شخصیت که ظاهر می‌شود نیازمند هدفمندی است.


هدفمندی

هدفمندی هسته مرکزی و محور اساسی پیشرفت تحصیلی است همه شرایط محیطی  شامل: خانواده، مدرسه، جامعه که به تقویت هدفمندی دانش آموزان تیز هوش یاری دهند در واقع به پیشرفت تحصیلی آن ها کمک کرده اند.

نقش هدفمندی در پیشرفت تحصیلی بسیار پر رنگ است. پیشرفت تحصیلی در شرایطی تحقق می یابد که آمادگی هایی از لحاظ روانی و تحصیلی فراهم شود.

در این مسیر درک و کشف هویت حرفه ای خاص خود ،هماهنگی مزبور را تقویت خواهد کرد.

این هماهنگی به طور ضمنی، مقتضی وجود یک هدف مشخص و روشن است که میان آمادگی های روانی، تحصیلی و شغلی فردی با نیاز ها و مقتضیات محیطی که شامل: خانواده ،مدرسه،جامعه میباشد پیوند ایجاد کرده است .

همچنین می‌توان به مفهوم هدف زندگی به عنوان جنبه مهمی از شخصیت با پیامد های طیف وسیعی از شرایط و رفتار های مرتبط با شخصیت که ظاهر می‌شود نیازمند هدفمندی است، اشاره کرد.


وجاهت
عقاید مبتنی بر معنویّت فرد مورد توجّه قرار می‌گیرد و از تشویق مورد انتظار برخوردار می‌شود به گونه‌ای که درهنگام دشواریها احساس تنهایی نخواهد داشت.