رعایتمندی

رعایتمندی به معنای نگاه داشتنِ حق  و تکریم، اعتنا، بزرگداشت، مراقبت و پاسداشت هر آنچه که تعیین و محافظت شده است.

رعایتمندی

یکی از مؤلفه های شخصیت تحلیلی رعایتمندی می باشد که نشان دهنده ی رعایت موازین، مقررات، قوانین ، آداب محیط  و وقت شناسی میباشد .

رعایتمندی به معنای نگاه داشتنِ حق  و تکریم، اعتنا، بزرگداشت، مراقبت و پاسداشت هر آنچه که تعیین و محافظت شده است.

همچنین رعایتمندی شامل لحاظ کردن، مورد توجه قراردادن و درنظرگرفتن است.

رضایت شغلی
در این مقاله به تشریح سه عامل رضایت شغلی می‌پردازیم و داشتن رضایت شغلی ملزم به داشتن حداقل یک مورد از این سه حیطه است. و در نهایت رضایت شغلی، زمانی تحقق میابد که کلیّه سه حیطه برای یک شاغل فراهم آید.