تجدّد

تجدّد به معنای جذابیت هر چیز و کار بزرگ و نو در زندگی است که فرد را به سوی تجربه دانسته‌های جدید می‌کشاند.


تجدّد

نیروی روانی به معنای احساس نیرومندی شدید در حل مسائل مورد علاقه، بدون درنگ و بدون احساس گذشت زمان همراه با اندیشه‌های هیجان‌انگیز که فرد را بسوی انجام کارهای بزرگ و نو می‌کشاند.

تجدّد یکی از چهار ویژگی است که نیروی روانی در خود جای داده است.

تجدّد به معنای جذابیت هر چیز و کار بزرگ و نو در زندگی است که فرد را به سوی تجربه دانسته‌های جدید می‌کشاند.


فرهنگ
فرهنگ مجموعه‌ای کم و بیش هماهنگ و مرکّب از ارزشها، نگرشها، گرایشها و الگوهای رفتاری مشترکی است که در میان یک واحد اجتماعی با برخورداری از ریشه‌های تاریخی، کسب می‌شود و فرایند جامعه پذیری و هویّت خاصّ آن جامعه را شکل می‌دهد و آثاری ویژه پدید می‌آورد.