مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری یکی از ویژگی های تعهد فردی است. تعهّد فردی این خصیصه مرکّب از «استقلال جویی»، «رعایتمندی»، «انضباط» و «مسؤولیّت پذیری» است.


مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری یکی از ویژگی های تعهد فردی است.

تعهّد فردی

این خصیصه مرکّب از «استقلال جویی»، «رعایتمندی»، «انضباط» و «مسؤولیّت پذیری» است.

«تعهّد فردی» به مفهوم گسترده به معنای ترجيح انجام کارها و فعّاليّتها به تنهایی و مستقلّ، رعایت موازین، مقرّرات، قوانین و آداب محیط، وقت شناسي، کوشش در نگهداری وسایل شخصی و مرتب بودن و همچنین از عهده‌ برآمدن فرد در انجام وظایف و مسؤولیّتهاست به گونه ای که مورد اعتماد دیگران قرار می‌گیرد.

مسئولیت پذیری و چیرگی اندیشه:

یکی از ویژگی های سلامت روان، چیرگی بر رفتار است. اگر چیرگی و تسلط بر رفتار، یکی از شاخص های سلامت روان است، باید با توالی یابی و تحلیل بحث کنیم ریشه ی آن از کجاست! اگر چیرگی هیجانی یک قدرت است، از کجا شروع می شود و راهش چیست؟

باید به فرایند آن برگردیم. باید احساس و عاطفه را بشناسیم. از آن آگاه باشیم، به آن اشراف داشته باشیم، و در نهایت بر آن چیرگی یابیم!

احساس و عاطفه عمدتاً از "اندیشه" می آیند، پس میرسیم به چیرگی اندیشه.

فردی که بر رفتارش چیرگی دارد سالم تر است. اگر چیرگی نباشد، فرد قابلیت اتکاء و مسئولیت پذیری اش را هم از دست می دهد.

مسئولیت پذیری و ازدواج:

آدمی که حاضر نیست از "منِ" خویش بگذرد، سراغ ازدواج نمی رود. گذشتن از فردیّتِ خود، شجاعت می خواهد.

هرچقدر فردی کامل تر باشد، ادای حق دیگران را بیشتر به جا می آورد. آدم های ناقص به حقوق دیگران بی تفاوت اند و حقی برای طرف قائل نیستند.

آدمی که یک قدم به سمت تاهل بر میدارد، اول در خودش ظرفیتی برای ادای حق دیگری پیدا کرده است. از مسئولیت پذیری نمی ترسد. می تواند از خودش برای دیگری بگذرد.

چه بسا ازدواج موفق و مناسب باعث شود تا خلاقیت فرد خلاق بالاتر برود. در یک رابطه ی عاطفی سالم ، آثار هنری و ادبیِ فرد خلاق تغییر می کنند.

مسئولیت پذیری یک صفت شخصیتی برای تیزهوش:

صداقت ، ثبات خلقی ، شوخ طبعی ، خوش بینی ، هیجان پذیری ، خودکفایی در امور ، احساس مسئولیت و محبوبیت ،برخی از صفات شخصیتی تیزهوش هستند.
مرجعیت
مرجعیت به معنای جایگاهی است که حق در آن حاکم است و جز درستی و روشنی چیزی در آن نیست ، نتیجه آن که شخص و محتوای شخصی که مرجعیت پیدا کرده بر دیگران اثر گذار بوده و با جهت دهی به آن ها معنا میبخشد.