رهیابی


رهیابیبه معنای پیداکردن شاه راه زندگی مخصوص به هر فرد است که بر مبنای مجموعه ارزش ها و برخورداری از معنویت این مسیر کشف می شود. کشف می شود چرا که برای هر انسانی مسیری در راستای انجام رسالتش و نیل به هدفش وجود دارد. راه با هدف ملازمت دارد. یعنی اگر فرد هدفی را برای خود بر اساس توانایی ها، ارزش ها و انگیزه ی درونی تعیین کرد، شاه راه خود را نشان می دهد.

مشخصه اصلی شاه‌راه:

 فرد در این راه احساس سردرگمی ندارد و احساس رکود نمی‌کند. بودن در این مسیر نیازهای او را بر طرف می‌کند فلذا احساس نگرانی برای بقا و رشد خود نمی‌کند که این به روان‌استوری ختم می‌شود 

​​

روان استواری
روان استواری به معنای رهیابی در زندگی بدون احساس سردرگمی، قرارگیری در مسیر رشد بدون احساس رکود، برخورداری از سلامت بدون احساس نگرانی برای بقا و احساس مفید بودن و خشنودی از کار شخصی بدون مقایسه با دیگری و یا غبطه خوردن .