رقابت طلبی

رقابت طلبی به معنای رقابت با دیگران و حساسیت برای کسب نمرات بالا و مقایسه خود با دیگران برای اول شدن است.

رقابت طلبی

رقابت طلبی به معنای رقابت با دیگران و حساسیت برای کسب نمرات بالا و مقایسه خود با دیگران برای اول شدن است.

ظرفیت تحلیلی همراه با ظرفیت استنتاج تجربی، جنب و جوش هیجانی، نیروی روانی، سازش یافتگی محیطی و رقابت طلبی گستره بزرگی را تشکیل می‌دهد که آن را پویایی تحلیلی میگوییم.

پس رقابت طلبی را می‌توان در افراد هوش تحصیلی هم مشاهده کرد که ویژگی اصلی افراد هوش تحصیلی می‌باشد که توانایی یادگیری دقیق مواد درسی به ویژه عملی و مباحث تحصیلی و فهم آن ها برای انجام دقیق کار و افزایش دقت عمل است که با موفقیت در واحد های عملی طی دوران تحصیلی همراه است را می‌توان دید.


رعایتمندی
رعایتمندی به معنای نگاه داشتنِ حق  و تکریم، اعتنا، بزرگداشت، مراقبت و پاسداشت هر آنچه که تعیین و محافظت شده است.