استواری

فردی که ممکن است احساس درجا زدن و رکود کند و احساس مفید بودن نکند. احساس وابستگی به دیگران و نگرانی برای بقای خود را تجربه می‌کند. احتمال دارد که از سلامتی و معنویت دور افتاده باشد.


استواری

فردی که ممکن است احساس درجا زدن و رکود کند و احساس مفید بودن نکند. احساس وابستگی به دیگران و نگرانی برای بقای خود را تجربه می‌کند. احتمال دارد که از سلامتی و معنویت دور افتاده باشد و در زندگی خود احساس سردرگمی کند.

ممکن است در مسیر رشد و راه‌یابی در زندگیش موانعی را تجربه کند و احساس کند که زندگی خود را نیافته است. همچنین، این فرد ممکن است به غبطه افراد کامل نخورد، کارهایش ممکن است او را ناخشنود کند و همیشه خود را با دیگران مقایسه کند.

استواری روانی